Budowa sieci sieci wod-kan Grabniak, Andrzejów, Zabrodzie

Grabniak_wod1

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie rozpoczął 3 letni projekt inwestycyjny
polegający na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Inwestycja obejmuje budowę
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zabrodzie, Urszulin i Andrzejów oraz budowę
sieci wodociągowej w części miejscowości Andrzejów i Grabniak.
W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy, ponad 10-kilometrowy odcinek sieci
kanalizacyjnej oraz łącznie niemal 4 km nowej sieci wodociągowej.
Zgodnie z harmonogramem, w tym roku dobiega końca budowa sieci wodociągowej, rok
2018 to przede wszystkim budowa sieć kanalizacyjnej w Zabrodziu, natomiast w 2019 roku
do użytku oddana zostanie sieć kanalizacyjna w Andrzejowie.

Wartość przyznanego dofinansowania to 3 301 989,71 PLN, co stanowi 85% kosztów
kwalifikowalnych inwestycji.

Tomasz Antoniuk Wójt Gminy Urszulin – budowa sieci kanalizacyjnej Andrzejów i Zabrodzie
to kolejny etap budowy kompleksowego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Z
jednej strony chronimy środowisko przyrodnicze, z drugiej podnosimy jakość życia
mieszkańców i wpływamy na rozwój gminy. Niezwykle cieszy, że kolejne nasze projekty
uzyskały dofinansowanie z funduszy UE. Ale na tym nie poprzestajemy. Złożyliśmy i czekamy
na rozstrzygnięcie kolejnych projektów na budowę sieci wod-kan w Wytycznie
(Kochanowskie) oraz z we wsi Wytyczno a także projekt modernizacji oczyszczalni ścieków.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów,
Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Góra