Budowa sieci sieci wod-kan Grabniak, Andrzejów, Zabrodzie

Grabniak_wod1

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie rozpoczął 3 letni projekt inwestycyjny
polegający na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Inwestycja obejmuje budowę
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zabrodzie, Urszulin i Andrzejów oraz budowę
sieci wodociągowej w części miejscowości Andrzejów i Grabniak.
W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy, ponad 10-kilometrowy odcinek sieci
kanalizacyjnej oraz łącznie niemal 4 km nowej sieci wodociągowej.
Zgodnie z harmonogramem, w tym roku dobiega końca budowa sieci wodociągowej, rok
2018 to przede wszystkim budowa sieć kanalizacyjnej w Zabrodziu, natomiast w 2019 roku
do użytku oddana zostanie sieć kanalizacyjna w Andrzejowie.

Wartość przyznanego dofinansowania to 3 301 989,71 PLN, co stanowi 85% kosztów
kwalifikowalnych inwestycji.

Tomasz Antoniuk Wójt Gminy Urszulin – budowa sieci kanalizacyjnej Andrzejów i Zabrodzie
to kolejny etap budowy kompleksowego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Z
jednej strony chronimy środowisko przyrodnicze, z drugiej podnosimy jakość życia
mieszkańców i wpływamy na rozwój gminy. Niezwykle cieszy, że kolejne nasze projekty
uzyskały dofinansowanie z funduszy UE. Ale na tym nie poprzestajemy. Złożyliśmy i czekamy
na rozstrzygnięcie kolejnych projektów na budowę sieci wod-kan w Wytycznie
(Kochanowskie) oraz z we wsi Wytyczno a także projekt modernizacji oczyszczalni ścieków.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów,
Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, że teren bazy GZUK w Urszulinie przy ul. Szkolnej 17, w dniu 24 grudnia 2020 r. będzie zamknięty.

Dzień 24 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy odbieranym za dzień 26 grudnia 2020 r.

Od dnia 28 grudnia 2020 r. zostaną podjęte normalne czynności pracownicze.

 

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
GZUK Urszulin
Mariusz Kowalewski