Informacje o spółce

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o.o. została powołana na mocy uchwały Rady Gminy Urszulin z dnia 28 czerwca 2001 r. nr XX/142/2001.

Kapitałem zakładowym Spółki w chwili jej założenia była kwota 231.000 zł. był to aport wniesiony przez Gminę Urszulin w postaci nieruchomości (działka o pow. 0,74 ha wraz z budynkami: warsztatowymi, biurowymi, szopą na narzędzia, stacją paliw, stróżówką, szaletem i ogrodzeniem).

W dniu 12 grudnia 2001 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwałą nr 3/2001 podwyższyło kapitał zakładowy o kwotę 121.000 zł. jest to wkład niepieniężny w postaci maszyn i urządzeń.

W dniu 29 marca 2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwałą nr 1/III/2017 podwyższyło kapitał zakładowy o kwotę 107.500 zł. w formie:

  • wkładu pieniężnego (autorskie prawa majątkowe do projektu budowlano-wykonawczego w zakresie realizacji robót budowlanych przy inwestycji pod nazwą „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Urszulin etap II”),
  • wkładu pieniężnego o wartości 50.000 zł.
Łączny kapitał zakładowy wynosi459.500,00
Kapitał zapasowy105.551,64
OGÓŁEM565.051,64
Grunty8.042,30

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o.o. zajmuje się w dużej mierze poborem, uzdatnianiem i zbiorowym dostarczaniem wody, zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz eksploatacją systemu kanalizacji deszczowej. 

Spółka jest wykonawcą usług w zakresie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

  1. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
  2. Wywóz nieczystości stałych.
  3. Działalność usługowa (handel, usługi rolne, usługi asenizacyjne, prowadzenie parkingu, transport, usługi mechanizacyjne, usługi remontowo-budowlane, usługi drogowe).

W gminie Urszulin funkcjonują trzy ujęcia wody: Wereszczyn, Urszulin i Wola Wereszczyńska. Spółka obsługuje sieć wodociągową o długości 122 km, która została połączona w całej gminie, z czego:

  • do 2017 r. sieć wodociągowa miała długość 118 km,
  • w 2017 r. Spółka rozszerzyła (powiększyła) inwestycję o dodatkowe 4 km sieci.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej obsługiwanej przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 54,3 km i liczyła 31 sztuk przepompowni.

Góra