Informacje o spółce

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o.o. została powołana na mocy uchwały Rady Gminy Urszulin z dnia 28 czerwca 2001 r. nr XX/142/2001.

Kapitałem zakładowym Spółki w chwili jej założenia była kwota 231.000 zł. był to aport wniesiony przez Gminę Urszulin w postaci nieruchomości (działka o pow. 0,74 ha wraz z budynkami: warsztatowymi, biurowymi, szopą na narzędzia, stacją paliw, stróżówką, szaletem i ogrodzeniem).

W dniu 12 grudnia 2001 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwałą nr 3/2001 podwyższyło kapitał zakładowy o kwotę 121.000 zł. jest to wkład niepieniężny w postaci maszyn i urządzeń.

W dniu 29 marca 2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwałą nr 1/III/2017 podwyższyło kapitał zakładowy o kwotę 107.500 zł. w formie:

 • wkładu pieniężnego (autorskie prawa majątkowe do projektu budowlano-wykonawczego w zakresie realizacji robót budowlanych przy inwestycji pod nazwą „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Urszulin etap II”),
 • wkładu pieniężnego o wartości 50.000 zł.
Łączny kapitał zakładowy wynosi459.500,00
Kapitał zapasowy105.551,64
OGÓŁEM565.051,64
Grunty8.042,30
Aktualności

Otwarcie Targowiska Gminnego

Ogłoszenie Uprzejmie informuję, że od dnia 24 kwietnia 2020 r. Gminne Targowisko zlokalizowanego w Urszulinie pomiędzy ulicami  Leśną i Szkolną zostaje w ograniczonym zakresie przywrócone do funkcjonowania. Limity (zakazy)

czytaj więcej »

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o.o. zajmuje się w dużej mierze poborem, uzdatnianiem i zbiorowym dostarczaniem wody, zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz eksploatacją systemu kanalizacji deszczowej. 

Spółka jest wykonawcą usług w zakresie:

Przyłącze wodociągowe wykonuje się najczęściej z rur polietylenowych. Układa się je z niewielkim spadkiem w kierunku wodociągu znajdującego się w ulicy. Przyłącze wprowadza się do budynku przez ścianę piwnicy lub pod ławą fundamentową i przez posadzkę.

Przyłącza kanalizacyjne do domów jednorodzinnych wykonuje się najczęściej z rur PCV. Należy je układać ze spadkiem nie mniejszym niż 2 % w kierunku kanału ulicznego.

Chcąc uzyskać podłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej należy w siedzibie firmy złożyć wniosek o wydanie oświadczenia o warunkach przyłączenia nieruchomości do sieci. Po złożeniu wniosku zakład ma czas na zweryfikowanie w terenie możliwości technicznych wykonania przyłącza, po czym inwestor w ciągu 30 dni dostanie informację techniczną, która jest podstawą do przygotowania stosownej umowy.

Odbiór przyłącza do sieci wodociągowej to koszt 159,90 zł., natomiast odbiór przyłącza sieci kanalizacyjnej wynosi 184,50 zł.

Przed podjęciem się danego zlecenia i skierowaniem na miejsce naszego pracownika, prosimy Państwa o przekazanie nam wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do przygotowania odpowiedniego sprzętu dzięki czemu będziemy mogli w jak najkrótszym czasie przystąpić do odpowiednich działań. Ceny jak również zakres działań naszych usług rolnych umieszczone są w tabeli nr 1.

Lp.

Wyszczególnienie

Cena netto za 1 godz.

8% VAT

Cena brutto

1.

Praca zwijarki

140,00

11,20

151,20

2.

Praca kosiarki rotacyjnej

120,00

9,60

129,60

3.

Orka, podorywka

120,00

9,60

129,60

4.

Praca pługa łąkowego

110,00

8,80

118,80

5.

Praca talerzówki

110,00

8,80

118,80

6.

Praca kultywatora

120,00

9,60

129,60

7.

Praca kopaczką

120,00

9,60

129,60

8.

Praca kosiarką bijakową

195,00

15,60

210,60

Usługi asenizacyjne obejmują wywóz ścieków socjalno-bytowych pochodzących zarówno ze zbiorników odpływowych, jak również bezodpływowych. Spółka posiada beczkę asenizacyjną o pojemności 5 m3, a także węże i mechanizm pompujący. Wąż wprowadza się do zbiornika, z którego nieczystości zostaną wpompowane do beczki na pojeździe. Po napełnieniu beczka jest zamykana, a nieczystości wywiezione na miejsce neutralizacji ścieków. Regularny wywóz nieczystości specjalistycznymi pojazdami to gwarancja sprawnej kanalizacji i wsparcie dla środowiska naturalnego. Ceny za jakie świadczymy usługi asenizacyjne w poszczególnych miejscowościach podane są w tabeli.

Lp.

Miejscowość

Cena netto

8% VAT

Cena brutto

1.

Urszulin

83,33

6,67

90,00

2.

Michałów

87,96

7,04

95,00

3.

Zabrodzie

87,96

7,04

95,00

4.

Andrzejów

87,96

7,04

95,00

5.

Dębowiec

87,96

7,04

95,00

6.

Zastawie

92,59

7,41

100,00

7.

Wereszczyn

92,59

7,41

100,00

8.

Kozubata

92,59

7,41

100,00

9.

Babsk

92,59

7,41

100,00

10.

Nowe Załucze

101,85

8,15

110,00

11.

Sumin

101,85

8,15

110,00

12.

Wytyczno

101,85

8,15

110,00

13.

Kochanowskie

101,85

8,15

110,00

14.

Wielkopole

101,85

8,15

110,00

15.

Stare Załucze

111,11

8,89

120,00

16.

Grabniak

111,11

8,89

120,00

17.

Wólka Wytycka

111,11

8,89

120,00

18.

Wola Wereszczyńska

111,11

8,89

120,00

19.

Zawadówka

111,11

8,89

120,00

20.

Jamniki

111,11

8,89

120,00

21.

Łomnica

111,11

8,89

120,00

22.

Przymiarki

111,11

8,89

120,00

23.

Uściwierz

120,37

9,63

130,00

 • budowa grobowców,
 • budowa ogrodzeń
 • prace remontowo-budowlane równiarką
 • inne prace budowlane

Firma oferuje także wszelkiego rodzaju usługi transportowe. Posiada kilka samochodów, dzięki którym może sprawnie i bez większych ograniczeń świadczyć usługi w tym zakresie. Chcąc skorzystać z usługi należy wcześniej zgłosić swoją prośbę do siedziby spółki i ustalić szczegóły transportu.

GZUK Urszulin w swojej ofercie posiada także możliwość obsługi drobnych prac drogowych. Są to m.in.:

 • remonty nawierzchni,
 • odśnieżanie,
 • koszenie trawy.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
 2. Wywóz nieczystości stałych.
 3. Działalność usługowa (handel, usługi rolne, usługi asenizacyjne, prowadzenie parkingu, transport, usługi mechanizacyjne, usługi remontowo-budowlane, usługi drogowe).

W gminie Urszulin funkcjonują trzy ujęcia wody: Wereszczyn, Urszulin i Wola Wereszczyńska. Spółka obsługuje sieć wodociągową o długości 122 km, która została połączona w całej gminie, z czego:

 • do 2017 r. sieć wodociągowa miała długość 118 km,
 • w 2017 r. Spółka rozszerzyła (powiększyła) inwestycję o dodatkowe 4 km sieci.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej obsługiwanej przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 54,3 km i liczyła 31 sztuk przepompowni.