OGŁOSZENIE – przetarg ustny nieograniczony na rezerwację stoisk handlowych

Mój Rynek Logotyp

Urszulin dnia 22.06.2023 r.

 

OGŁOSZENIE 

 Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na:

1) rezerwację stoiska handlowego na targowisku „Targ Rolny w Urszulinie”,

    oznaczonego nr:  1; 

Cena wywoławcza rezerwacji od jednego stanowiska handlowego wynosi 800,00 zł/ rocznie a minimalne postąpienie –  100,00 zł.

Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie 23% podatek VAT. 

2) rezerwację stoiska handlowego na targowisku  „Targ Rolny w Urszulinie”,

    oznaczonego nr:  2,    6,    7,    8,    20,    21,    22,    24,    25. 

Cena wywoławcza rezerwacji od jednego stanowiska handlowego wynosi 500,00 zł/ rocznie a minimalne postąpienie –  100,00 zł.

Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie 23% podatek VAT. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 07.07.2023 r. o godz. 1200

w siedzibie GZUK w Urszulinie, przy ul. Szkolnej 17.

 

Wadium w wysokości 100,00 od jednego stanowiska handlowego winno być wnoszone w gotówce lub na konto w terminie do dnia 07.07.2023 roku do godziny 900.

Wpłaty wadium można dokonać na rachunek Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Urszulinie  Sp. z o. o. Nr 65 8191 1026 2001 0000 0475 0001 w BS Cyców O/Urszulin

(w tytule przelewu należy wskazać nr licytowanego stanowiska z dopiskiem  („Targ Rolny w Urszulinie”,) lub w Kasie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Urszulinie przy ul. Szkolnej 17 (w godzinach pracy Spółki tj.: 730 – 1530) z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Urszulinie Spółka z o. o. najpóźniej w dniu  07.07.2023 roku do godz. 900.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po sporządzonym protokole z przetargu.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli uczestnik który przetarg wygrał i uchyli się od zawarcia umowy rezerwacyjnej.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać oraz zapoznać się z warunkami rezerwacji i projektem umowy w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o. do 06.07.2023 r.

Jednocześnie informuje się, że ogłoszony przetarg na rezerwację stanowisk handlowych może być odwołany bez podania przyczyn. Uczestnicy, którzy wpłacili wadium zostaną niezwłocznie powiadomieni o tym fakcie, najpóźniej w dniu licytacji stanowisk handlowych.

Informacje dodatkowe:

  1. Teren przeznaczony do rezerwacji stanowi część działki nr 87, który został otoczony metalowym ogrodzeniem.
  1. Wylicytowana roczna opłata rezerwacyjna za dane stoisko handlowe płatna będzie z góry przed podpisaniem umowy w terminie do 07.07.2023 r. włącznie.
  1. Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
  • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
  • dowód wpłaty wadium,
  • pełnomocnictwo – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z uiszczoną opłatą skarbową.
  1. Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostało na tablicy ogłoszeń:
  • Urzędu Gminy Urszulin,
  • Targowiska,
  • W siedzibie GZUK w Urszulinie Sp. z o. o. oraz na stronie internetowej www.gzuk-urszulin.eu

 

Zarząd GZUK w Urszulinie

 Mariusz Kowalewski

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Góra