RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (zwanym dalej: RODO), informujemy Panią/Pana, iż jako administrator Pani/Pana danych osobowych działamy w oparciu o przepisy prawa. Informujemy o celu, sposobie oraz prawach jakie przysługują Pani/Panu wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych:        

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Urszulinie przy ul. Szkolnej 17, 22-234 Urszulin, tel. 82-571-30 -66, e-mail: sekretariat@gzuk.urszulin.eu.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@odoexpert.eu lub pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt. 1.

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań ciążących na administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;
 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO);
 1. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do zawarcia umowy czy też wykonania usługi na Pani/Pana rzecz. 

 1. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt.3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe których administratorem jest Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o. na podstawie zawartych umów;
 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 1. Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych,
 • prawo do usunięcia danych w przypadku nieuzasadnionego przetwarzania,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
 • prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do przenoszenia danych.
 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, że teren bazy GZUK w Urszulinie przy ul. Szkolnej 17, w dniu 24 grudnia 2020 r. będzie zamknięty.

Dzień 24 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy odbieranym za dzień 26 grudnia 2020 r.

Od dnia 28 grudnia 2020 r. zostaną podjęte normalne czynności pracownicze.

 

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
GZUK Urszulin
Mariusz Kowalewski