RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (zwanym dalej: RODO), informujemy Panią/Pana, iż jako administrator Pani/Pana danych osobowych działamy w oparciu o przepisy prawa. Informujemy o celu, sposobie oraz prawach jakie przysługują Pani/Panu wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Urszulinie przy ul. Szkolnej 17, 22-234 Urszulin, tel. 82-571-30 -66, e-mail: gzuk@urszulin.eu.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: gzuk@urszulin.eu lub pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt. 1.

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań ciążących na administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;
 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO);
 1. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do zawarcia umowy czy też wykonania usługi na Pani/Pana rzecz.

 1. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt.3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe których administratorem jest Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o. na podstawie zawartych umów;
 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 1. Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych,
 • prawo do usunięcia danych w przypadku nieuzasadnionego przetwarzania,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
 • prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do przenoszenia danych.
 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Góra