Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Urszulin”

Businessmen shaking hands during a meeting.

Dnia 5 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Urszulin”.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie przystępuje do rozpoczęcia projektu w 2017 roku zaś zakończenie całej inwestycji zaplanowano do końca 2019 roku. Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowościach Zabrodzie-Urszulin oraz w Andrzejowie. W ramach inwestycji zostanie wybudowana nowa sieć – łącznie ok. 10,38 km. Budowa sieci wodociągowej dotyczy odcinka Andrzejów-Urszulin oraz części miejscowości Grabniak – ok. 4 km.

Wartość całkowita inwestycji to 4 809 300,28 zł.

Wartość przyznanego dofinansowania to 3 301 989,71 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez zwiększenie udziału osób objętych zbiorczym systemem zaopatrzenia w wodę i zbiorczym systemem gospodarowania ściekami. Cel ten nastąpi poprzez realizację inwestycji prowadzącej do rozwoju infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury związanej z gospodarowaniem ściekami bytowymi.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, że teren bazy GZUK w Urszulinie przy ul. Szkolnej 17, w dniu 24 grudnia 2020 r. będzie zamknięty.

Dzień 24 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy odbieranym za dzień 26 grudnia 2020 r.

Od dnia 28 grudnia 2020 r. zostaną podjęte normalne czynności pracownicze.

 

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
GZUK Urszulin
Mariusz Kowalewski