Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Urszulin”

Businessmen shaking hands during a meeting.

Dnia 5 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Urszulin”.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie przystępuje do rozpoczęcia projektu w 2017 roku zaś zakończenie całej inwestycji zaplanowano do końca 2019 roku. Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowościach Zabrodzie-Urszulin oraz w Andrzejowie. W ramach inwestycji zostanie wybudowana nowa sieć – łącznie ok. 10,38 km. Budowa sieci wodociągowej dotyczy odcinka Andrzejów-Urszulin oraz części miejscowości Grabniak – ok. 4 km.

Wartość całkowita inwestycji to 4 809 300,28 zł.

Wartość przyznanego dofinansowania to 3 301 989,71 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez zwiększenie udziału osób objętych zbiorczym systemem zaopatrzenia w wodę i zbiorczym systemem gospodarowania ściekami. Cel ten nastąpi poprzez realizację inwestycji prowadzącej do rozwoju infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury związanej z gospodarowaniem ściekami bytowymi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Góra