Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na rezerwację stoiska handlowego na targowisku „Rynek Leśna przy ul. Leśnej w Urszulinie

Mój Rynek Logotyp

OGŁOSZENIE

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na:

Rezerwację stoiska handlowego na targowisku „Rynek Leśna przy ul. Leśnej w Urszulinie, oznaczonego nr:

30, 31, 32, 51, 54, 59, 81, 91, 92, 100, 119, 131, 140, 141, 188, 189, 190, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 246, 251, 252, 259, 260, 261, 262, 263, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 280, 281,  282, 283, 284, 285, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 302, 303, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 322, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351

Cena wywoławcza rezerwacji od jednego stanowiska handlowego wynosi 350,00 zł/ rocznie a minimalne postąpienie –  50,00 zł.

Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie 23% podatek VAT.  

Przetarg odbędzie się w dniu 26.05.2022 r. o godz. 1230

w siedzibie GZUK w Urszulinie, przy ul. Szkolnej 17.

Wadium w wysokości 100,00 od jednego stanowiska handlowego winno być wnoszone na konto w terminie do dnia 25.05.2023 roku.

Wpłaty wadium można dokonać na rachunek Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Urszulinie  Sp. z o.o. Nr 65 8191 1026 2001 0000 0475 0001 w BS Cyców O/Urszulin (w tytule przelewu należy wskazać nr licytowanego stanowiska z dopiskiem „RYNEK  LEŚNA”) lub w gotówce w Kasie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Urszulinie przy ul. Szkolnej 17 (w godzinach pracy Spółki tj.: 730 – 1500) z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Urszulinie Spółka z o. o. najpóźniej w dniu   26.05.2023 roku, do godziny 1100.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po sporządzonym protokole z przetargu.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli uczestnik który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy rezerwacyjnej.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać oraz zapoznać się z warunkami rezerwacji i projektem umowy w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o. do
26.05.2023 r. Jednocześnie informuje się, że ogłoszony przetarg na rezerwację stanowisk handlowych może być odwołany bez podania przyczyn. Uczestnicy, którzy wpłacili wadium zostaną niezwłocznie powiadomieni o tym fakcie, najpóźniej w dniu licytacji stanowisk handlowych.

Informacje dodatkowe:

  1. Teren przeznaczony do rezerwacji stanowi część działki nr 87 oraz w części 88/1, który został otoczony metalowym ogrodzeniem.

  1. Wylicytowana roczna opłata rezerwacyjna za dane stoisko handlowe płatna będzie z góry przed podpisaniem umowy w terminie do 26.05.2023 r. włącznie.

  1. Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

  • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
  • dowód wpłaty wadium,
  • lub pełnomocnictwo – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z uiszczoną opłatą skarbową.
  1. Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostało na tablicy ogłoszeń:

1)  Urzędu Gminy Urszulin,

2)  Targowiska,

3)  W siedzibie GZUK w Urszulinie Sp. z o. o. oraz na stronie internetowej www.gzuk-urszulin.eu

Prezes Zarządu GZUK w Urszulinie

Mariusz Kowalewski

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Góra