Przetarg ustny nieograniczony na rezerwację stoiska handlowego na targowisku „Mój Rynek”, oznaczonego nr: 32, 40,

Mój Rynek Logotyp

OGŁOSZENIE

 

  Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na rezerwację stoiska handlowego na targowisku Mój Rynek, oznaczonego nr: 32,    40, położonego na części działki nr 87 w miejscowości Urszulin, przy ul. Szkolnej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26.05.2023 r. o godz. 1200 w siedzibie GZUK w Urszulinie przy ul. Szkolnej 17.

Cena wywoławcza rezerwacji od jednego stanowiska handlowego wynosi 450,00 zł/ rocznie, a minimalne postąpienie 50,00 zł.  Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie 23% podatek VAT.

Wadium w wysokości 100,00 od jednego stanowiska handlowego winno być wnoszone w na konto w terminie do dnia 25.05.2023 roku.

Wpłaty wadium można dokonać na rachunek Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Urszulinie  Sp. z o.o. Nr 65 8191 1026 2001 0000 0475 0001 w BS Cyców O/Urszulin (w tytule przelewu należy wskazać nr licytowanego stanowiska z dopiskiem „MÓJ RYNEK”) lub w gotówce w Kasie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Urszulinie przy ul. Szkolnej 17 (w godzinach pracy Spółki tj.: 730 – 1500) z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Urszulinie Spółka z o. o. najpóźniej w dniu   26.05.2023 roku, do godziny 1100.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po sporządzonym protokole z przetargu.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli uczestnik który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy rezerwacyjnej.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać oraz zapoznać się z warunkami rezerwacji i projektem umowy w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o. do 26.05.2023 r. Jednocześnie informuje się, że ogłoszony przetarg na rezerwację stanowisk handlowych może być odwołany bez podania przyczyn. Uczestnicy, którzy wpłacili wadium zostaną niezwłocznie powiadomieni o tym fakcie, najpóźniej w dniu licytacji stanowisk handlowych.

Informacje dodatkowe:

1. Teren przeznaczony do rezerwacji stanowi część działki nr 87, który został wydzielony metalowym ogrodzeniem, w części zadaszony i utwardzony. Na terenie tym zostały wydzielone dwa sektory handlowe A i B.

Sektor A przeznaczony jest do handlu wyłącznie artykułami rolno-spożywczymi i obejmuje miejsca oznaczone nr 1 do 28.

Sektor B przeznaczony jest do handlu artykułami pozostałymi i obejmuje miejsca od 29 do 42.2.

2. Wylicytowana roczna opłata rezerwacyjna za dane stoisko handlowe płatna będzie z góry przed podpisaniem umowy w terminie do 26.05.2023 r. włącznie.

3. Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

1)  dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2)  dowód wpłaty wadium,

3)  lub pełnomocnictwo – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z

uiszczoną opłatą skarbową.

4. Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostało na tablicy ogłoszeń:

1)  Urzędu Gminy Urszulin,

2)  Targowiska,

3)  W siedzibie GZUK w Urszulinie Sp. z o. o. oraz na stronie internetowej www.gzuk-urszulin.eu

 

Prezes Zarządu GZUK w Urszulinie

 Mariusz Kowalewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Góra