O Firmie

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o.o. została powołana na mocy uchwały Rady Gminy Urszulin z dnia 28 czerwca 2001 r. nr XX/142/2001.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

  1. zaopatrzenie w wodę  i odprowadzenie ścieków;
  2. wywóz nieczystości stałych;
  3. działalność usługowa ( handel, usługi rolne, asenizacyjne, prowadzenie parkingu, transport, usługi mechanizacyjne, remontowo-budowlane, drogowe).

Kapitałem zakładowym Spółki w chwili jej założenia była kwota 231.000 zł. był to aport wniesiony przez Gminę Urszulin w postaci nieruchomości (działka o pow. 0,74 ha wraz z budynkami: warsztatowymi, biurowymi, szopą na narzędzia, stacją paliw, stróżówką, szaletem i ogrodzeniem).

W dniu 12 grudnia 2001 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwałą nr 3/2001 podwyższyło kapitał zakładowy o kwotę 121.000 zł. jest to wkład niepieniężny w postaci maszyn i urządzeń.

Łączny kapitał zakładowy wynosi 352.000,00
Kapitał zapasowy 6.233,00
OGÓŁEM 358.233,27
Grunty 8.042,30
Góra