Pierwsze ogłoszenie o przetargu dotyczy sprzedaży samochodu marki Polonez

IMG_0445

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o. ogłasza sprzedaż w formie przetargu ofertowego nieograniczonego samochodu osobowego marki Polonez Caro nr rej. LWL L285, rok produkcji 1994.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o.
Szkolna 17
22-234 Urszulin
NIP 5651405485

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Urszulinie, ul. Szkolna 17 – Pan Ryszard Kiryk tel. 82 57-13-066/ 507 035 791 w godzinach pracy Zakładu tj. od 730 – 1530.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt  złotych  00/100), dla samochodu o nr rej. LWL L285. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o. Nr 65 8191 1026 2001 0000 0475 0001 w BS Cyców O/Urszulin z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie GZUK najpóźniej w dniu 24 stycznia 2017r.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone,  zwraca się w terminie do 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę  zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o. ogłasza sprzedaż w formie przetargu nieograniczonego ofertowego następującego samochodu:

Samochód marki – Polonez Caro nr rej. LWL L285, rok produkcji 1994, sprawny technicznie.

Dane pojazdu:
– rodzaj pojazdu – samochód osobowy
– marka – Polonez
– typ, model – Caro
– nr identyfikacyjny – SUPB01CBHRW705954
– rodzaj silnika – benzyna/gaz (data założenia 07.08.2012)
– pojemność silnika – 1598 cm3
– liczba miejsc – 5
– masa własna – 1115 kg
– przebieg – 156 591 tys. km

Samochód wyceniony i przeznaczony jest do sprzedaży, można go obejrzeć w siedzibie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Urszulinie, ul. Szkolna 17 codziennie w  godzinach od 730 – 1530. Termin, w którym można dokonać oględzin pojazdu upływa w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzenia przetargu.

Cena wywoławcza wynosi 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100).

Przetarg – otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 stycznia 2017 roku r. o godz. 11.00 w budynku Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Urszulinie, ul. Szkolna 17, 22-234 Urszulin.

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

– imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta,
– oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
– oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Ofertę opisaną w następujący sposób: „Oferta na zakup samochodu marki Polonez nr rej. LWL L285” składa się w zaklejonej kopercie w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych do dnia 26 stycznia 2017 roku do godziny 10.00. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kryterium oceny ofert będzie najwyższa osiągnięta cena.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

– została złożona po wyznaczonym terminie w niewłaściwym miejscu, lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
– nie zawiera danych i dokumentów wymaganych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Za dodatkową opłatą możliwe jest nabycie strażackich sygnałów świetlnych.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Góra